Общи условия

Условията за поръчка, доставка и плащане в woshmc.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителя. woshmc.com, управляван от Стик Инсект ЕООД, ЕИК 204950190, отговаря на всички нормативни изисквания да оперира с клиенти на територията на Република България.
Woshmc.com е оторизиран дилър на всички продукти, предлагани онлайн. Woshmc.com гарантира, че към момента на изпращане продуктите нямат недостатъци, които да намалят стойността му или годността им за употреба.
Условията за поръчка, доставка и плащане на woshmc.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.
Ползването на този уеб сайт, наричан по-долу за краткост Сайт и на услугите предлагани в него от Стик Инсект ЕООД , наричан по-долу за краткост Търговец, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по-долу за краткост Клиент, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице. Клиентът е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този Сайт незабавно. При ползването на този Сайт, Клиентът се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел и запознал с настоящите общи условия.
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и транспортните разходи, невключени в тази цена.
Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящият сайт са запазени и са собственост на Стик Инсект ЕООД. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от Стик Инсект ЕООД. Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.
Неупълномощеното използване или разпространяване на всякакви материали от този сайт може да бъде обект на гражданска и криминална отговорност, според приложимите закони.

Регистрация

Регистрирането е напълно безплатно и става като попълните коректно формата за регистрация. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни.
woshmc.com съхранява вашите лични данни само и единствено за нуждите на нормалното функциониране на магазина (доставка, гаранционна поддръжка, комуникация) и гарантира неразпространението им пред трети лица, без вашето знание и разрешение.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Клиентът има право на достъп в режим онлайн до woshmc.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от woshmc.com. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе регистираните си email и парола.
Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай woshmc.com  има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.