ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тази политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“ или „ОРЗД“).

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим.

Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни по телефона (чрез обаждане или SMS), в онлайн регистрационна форма, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на готовността ни да защитаваме личната ви информация.

Информация относно Администратора на лични данни

Чл.1. (1) Стик Инсект ЕООД (Дружеството) е администратор на лични данни, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204950190, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Краище“ №37.

 (2) Настоящата политика цели да разясни и представя информация и условията за упражняването на правата на физическите лица във връзка със защитата на личните им данни, които се обработват от Стик Инсект ЕООД във връзка с дейността на дружеството.

 (3) Политиката има за цел да Ви информира за дейностите по обработване на Вашите лични данни, целите, за които се обработват те, мерките и гаранциите за защита на данните, Вашите права и начина, по който можете да ги упражнявате в съответствие с изискванията на ОРЗД и релевантното приложимо законодателство на Европейския съюз и Република България.

(4) В изпълнение на Политиката за защита на личните данни в Стик Инсект ЕООД и на целите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Дружеството обработва Вашите лични данни, като спазва следните принципи:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 2. ограничение на целите
 3. свеждане на данните до минимум
 4. точност
 5. ограничение на съхранението
 6. цялостност и поверителност

Информация относно компетентния надзорен орган

Чл.2. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл.3. По смисъла на настоящата политика:

 1. „Лични данни“ – са всяка информация, отнасяща се до клиентите (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите) на Стик Инсект ЕООД, както и тази, свързана с нейните служители, които са идентифицирани, или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 2. „Субект на данни“ – физическо лице, което може да бъде идентифицирано в резултат на обработването на личните му данни;
 3. „Обработване на лични данни“ – е всяко действие или съвкупност от действия, които Стик Инсект ЕООД извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.).
 4. „Обработващ лични данни“ – е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Стик Инсект ЕООД;
 5. „Получател“ – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която Стик Инсект ЕООД разкрива лични данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 6. „Съгласие на субекта на данните“ – е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.
 7. „Нарушение на сигурността на личните данни“ – означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.4. Във връзка с дейността ни Стик Инсект ЕООД обработваме лични данни на следните категории лица:

 1. Потребители на стоки и услуги.
 2. Посетители на нашия уебсайт.
 3. Получатели на рекламни съобщения.

 

Чл.5. С оглед установяване и упражняване на правата ви, Стик Инсект ЕООД обработва следните Ваши лични данни:

 1. Данни относно вашата идентичност – вашите имена;
 2. Ваши лични данни за контакт – телефон и електронен адрес (e-mail) постоянен адрес и друг, посочен от Вас адрес;
 3. Друга информация: компания, позиция, бизнес сектор, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;
 4. Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашия сайт (напр. марка и модел на вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес).
 5. Подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която ви изпращаме.
 6. Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови или клинични проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), вкл. и информация за Вас, която е публично достъпна.
 7. „Бисквитки“, както и други проследяващи устройства

Така наречените сесийни (временни) „бисквитки“ се използват, доколкото това е необходимо, за да се осигури сигурно и ефективно функциониране на интернет страницата ни и нейното използване. Съхраняването на сесийни „бисквитки“ на крайни устройства или потребителския приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси (Уеб браузъри) е изцяло под контрола на потребителя. Свързаната с „бисквитките“ информация се съхранява от страна на сървъра след HTTP сесии в сервизните дневници не по-дълго от времето, необходимо за приключване на специфичната цел, която се обработва, или доколкото е предвидено в закон.

Чл.6. (1) Стик Инсект ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Личните данни са събрани от Стик Инсект ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(4) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Чл.8. Цели, за които използваме личните данни, които ни предоставяте:

 1. За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за някоя/и от нашите продукти или услуги
 2. За да Ви изпращаме имейли с новини и предложения от компанията
 3. За да Ви изпращаме покани за събития, които организираме – самостоятелно или с наши партньори
 4. За статистически нужди и анализи
 5. За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;
 6. За да Ви изпращаме покани за участие в проучвания – онлайн или на хартиен носител.
 7. За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайтове.
 8. За създаване на профил в сайта и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 9. За индивидуализация на страна по договора
 10. За счетоводни цели
 11. За статистически цели
 12. За защита на информационната сигурност
 13. За обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга
 14. За подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас промоционални оферти за продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас
 15. За абониране за нашите статии, публикувани в блога на сайта ни
 16. За оставяне на коментари под продукти и наши статии, публикувани в блога ни

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл.9. (1) В качеството Ви на физическо лице, чиито данни Стик Инсект ЕООД обработва, Вие имате следните права:

 1. Да получите информация за обработваните ваши лични данни. Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите, посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме. Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.
 2. Да поискате коригиране на събраните за Вас данни, ако същите са некоректни или са претърпели промяна
 3. Да поискате изтриването („да бъдеш забравен“) на събраните за Вас лични данни, с изключение на случаите, в които Стик Инсект ЕООД обработва личните Ви данни при спазване на задължения, произтичащи от закона. Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:
  1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани
  2. когато сте оттеглили своето съгласие
  3. когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно
  4. когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни
  5. когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

 1. Да поискате ограничаване обработването на Вашите лични данни само за целите, за които са събрани – в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и актовете по прилагането им (само в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни);
 2. Право на преносимост на Вашите лични данни (само в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба, и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни);
 3. Да получите копия на документите с Вашите лични данни, след подаване на искане по образец в офис на Дружеството
 4. По всяко време можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, осъществяван от Стик Инсект ЕООД, като оттеглите съгласието си.

Чл.10. (1) При нарушаване на правата Ви по Общия регламент относно защитата на данните, ЗЗЛД, Вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на личните данни;

(2) Можете да обжалвате действията и актовете на Стик Инсект ЕООД и обработващите от името на Дружеството и по съдебен ред пред съответния административен съд и пред Върховния административен съд.

Чл.11. (1) Правата по чл. 9 можете да осъществите, като попълните писменоЗаявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни“ (Заявлението), което ще ви предоставим при поискване.

(2) Заявлението може да отправите лично или чрез Ваше изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на хартиен носител във всеки наш офис, както и по електронен път, по реда на ЗЕДЕУУ. Когато заявлението се съставя като електронен документ, следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

(3) При подаване на заявлението от упълномощено лице към него следва да приложите и съответното изрично пълномощно.

(4) В случаите, когато при упражняване на правата Ви по настоящата глава съществува вероятност да се разкрият лични данни и за трето лице, съответният наш служител ще Ви предостави достъп само до частта от тях, която се отнася за вас.

 

 1. 4. При упражнено от Вас право на преносимост на Ваши лични данниСтик Инсект ЕООД ще Ви представи личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и ще прехвърли Вашите данни на друг администратор, в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба, и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни.

(2) Стик Инсект ЕООД ще Ви информира писмено и за всеки отказ за достъп, изтриване, право на ограничаване на обработването на ваши лични данни или искане за упражняване право на преносимост, както и за причините за отказа в срока по ал.1.

(3) Когато личните Ви данни са изтрити или обработването им е ограничено, Стик Инсект ЕООД ще уведоми получателите им, които носят отговорност за тяхното съответно – изтриване, или ограничаване.

(4) Задължението ни за предоставяне на информацията по настоящия член може да бъде ограничено изцяло или частично, като се отчитат Вашите основни права и легитимни интереси и в случаите, предвидени от приложимите нормативни актове.

(5) Стик Инсект ЕООД има право да удължи срока по ал.1 до 60 дни, в зависимост от сложността и броя на постъпилите заявления във всеки отделен случай. Дружеството ще Ви уведоми за всяко удължаване на срока, както и за причините за удължаването на срока за отговор от наша страна в срок от 30 дни от постъпването на валидно ваше заявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни.

 

 

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл.17. (1) Стик Инсект ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Стик Инсект ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. В масовия случай, ако не сме уточнили друго, данните Ви се съхраняват за срок от 2 (две) календарни години от датата на получаването им.

(2)  Стик Инсект ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Стик Инсект ЕООД или друго.

(3) Стик Инсект ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) Стик Инсект ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

При нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако Стик Инсект ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Стик Инсект ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 19. Във връзка със сключването на договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Стик Инсект ЕООД услуги, Стик Инсект ЕООД предава необходимата информация към:

 1. Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят документални или други пратки от наше име
 2. Печатници, които трябва да подготвят персонализирани материали за Вас
 3. Компании за изпращане на масов имейлинг, когато трябва да получите имейл съобщение от нас.

Чл. 20. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Защита на данните

 

Чл. 21. Стик Инсект ЕООД третира Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защити, са предприети редица мерки, включително:

 1. Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове и карти за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);
 2. Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;
 3. Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;
 4. Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;
 5. Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл към нас.

Допълнителни разпоредби

 • 1. Настоящата политика е утвърдена със заповед на представляващия Стик Инсект ЕООД
 • 2. За неуредените в Настоящата политика въпроси се прилагат Общият регламент относно защитата на данните, Законът за защита на личните данни и другите нормативни актове, относими към дейността на Стик Инсект ЕООД.
 • 3. Отчитайки съвременните тенденции, настоящата политика за поверителност може да бъде променяна. Датата на актуализиране е посочена в края на документа. Всички промени в настоящата политика за поверителност ще бъдат приложими след тяхното обявяване занапред.

 

Последна актуализация: 2021 г.